الکل های خونی 

          و خون های الکی

                       بر زخم های آغشته از کهنگی

                                     نا محرم اند
       
تا بدانی که عشق برایم تک واژه بی معنای فرهنگ لغات نیست


                    در این زمانه که مستی  
                                   
                                   خون تازه طلب میکند 

                                                و  سیگارها  در انتظار
 
                                                                        دود نمیشوند.

تیر 98- تهران