از همین حالا و الف اکنون زندگی برای تو تغییر می کند.زندگی را میگویم همان واژه مسخره که نمیفهم چیست.مثل درک محیط حاکم بر ماست که اگر بخواهی زیاد دقیق شوی واقعا مرز بندی هایش مشخص نیست.مثلا نمی فهمم کدام جز ش مهم تر باید باشد و کدام یک معمول یتر.کدام بخشش سخت تر و کدام بخشش ساده تر باید باشد.......... نوشته نیمه تمام ماند.شهریور ۸۹