کارهای من

شعرهای نانوشته

بغض های فرو خورده

 باید استاد

و یا رفت

در فضایی که التهاب

پوزخند کفتارهای شب پرست است

بر خر حمالی های جانسوز

با بی تفاوتی  رشک بارشان

و گشادی معقدهایشان

که آستان بلند دشمنام  شرمگین ازافاضه است

باید شعری بنویسم امشب

 

شهرک صنعتی پرند