به مردن کلاغ قسم

که بودنت حضورنیست

به اشک بی صدا قسم 

که رفتنت عبور نیست

هوا نیست و ماه نیست 

دل رمیده آه نیست