وقتی سرخ پوست ها میخوان 

بابت شعرها و داستاها و فیلم هام ازم تشکر کنن

بیشتر بهم پتوی پندلتون هدیه  میدن

فک کنم یه بیست و پنج تایی ازش داشته باشم

 یه ده ، دوازده تاشو کار زدم

واسه کسی که میون  سرخپوستها  بزرگ شده

این چیزا خیلی عجیب و غریب نیست.

جالب تر اینکه من هیچوقت پتویی رو بدون کثیف و بدون روکش ندیدم

چون که مادرم فکر میکرد پتوها، هدیه ای از جانب خداوند.
shermanalexie

شرمن الکسی

اگر ترجمه اش  دست و پا شکسته است بر من ببخشایید ، تازه کارم دیگه